Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou DiAngelo, s.r.o., so sídlom Za stanicou 10, 831 04 Bratislava, IČO: 35947039, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 93609/B, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava, (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.diangelo.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
– identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
– špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
– cena a spôsob platby za tovar,
– miesto dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

2.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, s visačkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tov

3.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kuriérskej služby.
3.2 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.
Cena balného a dopravy v rámci územia SR a ČR je pri doprave pomocou kuriérskej služby 5,99 EUR.

Pri objednávke nad 60,-EUR je poštovné zdarma.

3.3 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

3.4 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 14 dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).

3.5 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.6 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.7 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
– bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári.
– službou TrustPay

4.3 Predávajúci pristupuje k vybavovaniu objednávky až po pripísaní finančných prostriedkov na svoj účet.

5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní odo dňa doručenia tovaru naspäť predávajúcemu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

6.1 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

6.2 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Reklamácie

1. Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky.

2. Poslať produkt späť na adresu firmy: DiAngelo s.r.o., Bratislavská 129/54, 911 06 Trenčín.

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3. V prípade, že reklamovaný tovar nie je možné vymeniť, alebo odstrániť závadu tovaru a kupujúci žiada o odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný zaslať hodnotu vráteného tovaru na účet kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru na sklad predávajúceho.

6.3.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.3.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
6.3.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak predávajúci má na sklade tovar, ktorý kupujúci chce vymeniť.
6.3.4 Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.4.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.5 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

6.6 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu.

6.7 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.8 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

7.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.2 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 12.12.2013
Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu diangelo.sk (ďalej len „obchod“), je DiAngelo s.r.o., Za stanicou 10, 831 04 Bratislava, IČO: 35947039, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia Bratislava.
Firma Fashion DiAngelo, s.r.o. si váži Vašu prejavenú dôveru a preto chránime Vaše osobné údaje pred ich prípadným zneužitím. Zaručujeme Vám plnú ochranu nielen osobných, ale aj firemných údajov.

Aké údaje o kupujúcich zhromažďujete?
Aby sme vedeli Vašu objednávku doručiť v čo najkratšom termíne, potrebujeme vedieť údaje, ktoré sa dotýkajú samotnej objednávky. Tieto údaje majú povahu osobných údajov a preto sa pri ich používaní riadime zákonom č. 52/1998 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri a nie sú poskytované žiadnej tretej strane. Výnimku tvoria len organizácie, s ktorými je naša spolupráca nevyhnutná pre rýchle a správne vybavenie vašej objednávky. Medzi takéto organizácie patria banky (ide o poskytnutie vášho mena) a doručovateľské služby (ide o poskytnutie vašej adresy na správne doručenie zásielky).

Pri registrácii a samotnom nákupe sú pre plynulé vybavenie vašej objednávky potrebné nasledujúce údaje:

meno, priezvisko
úplná adresa – potrebná pre správne doručenie zásielky
ďalšie voliteľné adresy – ak má byť zásielka doručená na inú adresu ako je fakturačná
tel. číslo – slúži pre našu komunikáciu s vami
vašu e-mailovú adresu – slúži pre našu komunikáciu s vami, a na vašu identifikáciu v systéme
obchodný názov, IČO, IČ DPH a bankové spojenie – ak objednávate ako firma alebo živnostník

Všetky tieto údaje sú pre naše potreby poskytované jednorázovo a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.